Tilrettelagt opplæring

"Rom for alle - blikk for den enkelte" gjelder, ikke minst, for denne avdelingen. Vi møter elevene der de er, ved å se mulighetene hos hver av dem. Målet er et meningsfylt og innholdsrikt opplæringstilbud der faglig og sosial utvikling forbereder og kvalifiserer til ordinært eller tilrettelagt arbeid/aktivitet.

Avdeling for tilrettelagt opplæring på Bleiker

Elevene har ulike funksjonsnivåer. Gruppene settes derfor sammen etter elevenes faglige og sosiale behov i et skolemiljø preget av trygghet og omsorg. I alle klasser legger vi stor vekt på produksjons- og aktivitetsoppgaver som en forberedelse til arbeidslivet. Vi ser på hele skolen som en læringsarena for alle elevene, og avdelingen vår er en godt integrert del av denne helheten. Elevene får mulighet til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i tett samarbeid med andre og teori og praksis knyttes tett sammen.

Undervisning blir tilrettelagt ut fra et valgt utdanningsprogram og elevenes behov beskrevet i sakkyndig vurdering om retten til spesialundervisning og enkeltvedtak. Alle elever med rett til spesialundervinsing får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene blir utarbeidet av faglærer og kontaktlærer på bakgrunn av enkeltvedtak, kartlegging av elevene, samtaler med elever og eventuelt foresatte og annen relevant informasjon.

Avdelingen tilbyr tilrettelagt opplæring innenfor disse utdanningsprogrammene:

Bygg- og anleggsteknikk/treteknikk

Opplæringen skal utvikle praktiske ferdigheter i bruk av materialer og verktøy innen bygg- og anleggsteknikk samt treteknikk. Gjennom arbeid med tre og trebaserte materialer skal opplæringen stimulere til mestring av arbeidsoppgaver og bidra til helhet og sammenheng i arbeidsprosessen. Opplæringen retter seg mot arbeidsoppgaver elevene vil møte på en fremtidig arbeidsplass/arbeidssenter.

Design og håndverk

Her jobber vi med skapende arbeid i to- og tredimensjonal form. Vi eksperimenterer med ulike materialer og medier i forskjellige formingsaktiviteter. Dette tilbudet gir rom for elevenes kreativitet og skapende evner. Opplæringen skal utvikle elevenes kreative og skapende evner innenfor arbeid i to og tredimensjonal form. Vi jobber med ulike materialer og medier, og har stor fokus på at elevene skal få erfaring som de kan ta med seg videre til en arbeidsplass, arbeidsenter eller aktivitetssenter. Her produserer vi håndverksprodukter som vi selger på skolens årlige julemarked.

Naturbruk

Undervisningen er praktisk rettet, og tar utgangspunkt i de to hovedområdene naturbasert aktivitet og naturbasert produksjon. Det legges opp til turer ute i ulike miljø med innhøsting og videreforedling av naturprodukter. Elevene får blant annet jobbe med blomster, dyrestell og matlaging gjennom året, samt at de har samarbeidsavtale med Asker Turlag. På naturbruk er det også et godt tilbud for elever som har utbytte av alternativ kommunikasjon. Alle elevene er med i planlegging, gjennomføring, bearbeiding og dokumentasjon av de ulike oppgavene.

Restaurant- og matfag

I dette utdanningsprogrammet gir vi tilbud om opplæring innenfor produksjon av mat og drikke. Vi vektlegger kontinuitet, kreativitet og næringsrik matproduksjon. Klassen produserer mat for salg i skolens egen skolekantine. Vi fokuserer på hygiene, mattrygghet og ulike produksjonsmetoder innenfor faget.

Målet med utdanningen er at elevene skal oppnå en kompetanse i overensstemmelse med arbeidslivets behov for et videre løp etter endt skolegang.

Utdanningen er bygget opp slik at elevene primært oppnår kompetanse gjennom deltagelse i produksjon av varer og tjenester, der arbeidsmessige og sosiale kvalifikasjoner vektlegges likeverdig med tekniske ferdigheter og faglige kunnskaper. Vi jobber derfor konkret med produksjon i egen skolekantine, hvor det teoretiske knyttes konkret opp mot praktisk arbeid.

Service og samferdsel

Elevene får opplæringen tilrettelagt etter individuelle behov, målene i opplæringen tas fra Vg1 Service og samferdsel. Elevene danner ungdomsbedrift og etablerer, driver og avvikler bedriften i løpet av opplæringsperioden. Ungdomsbedrift er en pedagogisk metode der elevene får innsikt i faget gjennom praktisk erfaring i egen bedrift. Dette er en metode som gir elevene kunnskap om næringslivet, hvilke krav som stilles i samfunnet og hva som kreves av den enkelte arbeidstaker. Elevene må samarbeide med medelevene, de må ta kontakt utad på vegne av bedriften enten på telefon, kundekontakt ved salg eller deltakelse på messer m.m. Elevene kan gjennom bedriften tjene egne penger. Teori knyttes til praksis ut fra elevens eget ståsted. Salg og servicenæringene gir elevene mange muligheter når de skal velge yrke etter endt videregående opplæring.

Teknikk og industriell produksjon

Eget verksted gir god mulighet for opplæring og bruk av ulike maskiner og håndverktøy. Stikkord er boring, saging/kapping, dreiing, fresing, sveising samt platebearbeiding. Bilpleie og trearbeid er også en del av opplæringen. Klassen følger deler av opplæringsplanen til teknikk og industriell produksjon.

Annet

Tilbud for elever med omfattende bistandsbehov hvor opprettholdelse og utvikling av ferdigheter og funksjoner står sentralt.

Musikk, (dans) og drama samt idrettsfag spiller en viktig rolle i undervisningen for denne gruppen elever. Gjennom fysisk aktivitet og musikk legges det til rette for læring, samspill og kommunikasjon samt opplevelser som utfordrer hele sanseapparatet. Det legges stor vekt på kropp, helse og livsstil.