Helsearbeiderfag Vg2

Du ønsker å arbeide med mennesker og har overskudd og evne til å samarbeide med andre. Du vil være i nær kontakt med mennesker, og skolen legger grunnlaget for at du skal kunne møte mennesker i ulike livssituasjoner.

Du vil lære om hvordan man skal utføre praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid rundt pasienter og brukere. Opplæringen vil gjøre deg i stand til å arbeide i spesialhelsetjenesten, i psykisk helsevern, i ulike institusjoner og innen andre omsorgs- og behandlingstilbud. Aktuelle arbeidsplasser kan være sykehjem, sykehus, rehabiliteringssenter, bofellesskap/dagsenter for eldre og funksjonshemmede, hjemmebasert omsorg, institusjoner som asylmottak, barnehjem, rusomsorg og frivillige organisasjoner.

Du møter mennesker som på en eller annen måte trenger behandling, rehabilitering eller omsorg. Du vil lære mye om dette gjennom arbeid med fagene helsefremmende arbeid, yrkesforståelse og identitet, kommunikasjon og samhandling. Du vil lære om kosthold, sykdomslære, sykepleie, lover og forskrifter, anatomi, kommunikasjon, eldre og funksjonshemmede, observasjon, rapportering, og ikke minst brukermedvirkning er områder du vil få stifte bekjentskap med.

Vi ønsker å legge til rette for en virkelighetsnær opplæring, og at du skal lære gjennom praktiske arbeidsoppgaver. Utplassering som en del av opplæringen er derfor viktig.

Etter å ha fullført Vg2 helsefagarbeider kan du søke læreplass. Når du har jobbet som lærling i to år, kan du melde deg opp til fagprøve. Dersom du ønsker å søke videre utdanning etter bestått fagprøve, kan du søke allmennfaglig påbygging. Du vil da få studiekompetanse og blir kvalifisert for høyskole- og universitetsutdanning.

Du kan også søke ulike videreutdanninger innen fagskolen for helse- og sosialfag.

På Bleiker videregående skole møter du engasjerte lærere med relevant fagbakgrunn, og du får praktiske og teoretiske utfordringer i opplæringen. Lærere som ser hver enkelt elev og tilpasser opplæringen slik at du når dine mål og utvikler deg. Vi har godt samarbeid med ulike arbeidsplasser der veiledere lar deg få prøve ut de ulike yrkene og finne ut hva som passer best for akkurat deg.