Vurdering for læring

Å vurdere elevenes prestasjoner og utvikling er en av lærernes kjerneoppgaver. Vurdering skal ha som formål å motivere eleven til å nå læringsmålene.

Elevvurdering handler om å klargjøre forventninger, vurdere oppnådd kvalitet, gi råd om forbedring og invitere til vurdering av eget arbeid.

Heftet Vurdering for læring er utarbeidet for elever, lærere og skoleledere i Akershus fylkeskommune som vil lære mer om vurdering. Her finnes aktuell teori og eksempler fra praksis til inspirasjon i arbeidet med å utvikle god vurderingspraksis på egen skole.

Vurdering for læring er vurdering som gis til eleven underveis i opplæringen for å bidra til mer og bedre læring. Mange forskere er enige om at lærernes vurderingspraksis har stor betydning for elevenes læring. Forskrift til opplæringsloven gir elevene rett til å få svar på disse spørsmålene:

  • Hvor skal jeg? Kompetansemål og kriterier eller krav som stilles til en arbeidsoppgave skal være kjent for eleven.
  • Hvor er jeg nå? Kjennetegn på grad av måloppnåelse er en hjelp for både lærer og elev i arbeidet med å vurdere hvor langt eleven er kommet i sin kompetanseoppnåelse.
  • Hva skal jeg gjøre for å komme til målet? En god vurderingspraksis gir eleven veiledning til å ta det første skrittet mot stadig høyere kompetanseoppnåelse og gir læreren et grunnlag for å tilpasse undervisningen til elevenes ståsted.

Mer informasjon om Vurdering for læring kan du finne på Utdanningsdirektoratets nettsider