Handlingsplan for skolemiljø på Bleiker vgs.


Definisjon på mobbing

”En person blir mobbet når hun/han gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Det er en negativ eller aggressiv handling når noen med vilje påfører en annen person skade eller smerte – ved fysisk kontakt, ved ord eller på andre måter. For å kunne bruke betegnelsen mobbing skal det også være en viss ubalanse i makt- og styrkeforholdet, den som blir utsatt for de negative handlingene, har vanskelig for å forsvare seg og er noe hjelpeløs overfor den eller de som plager han eller henne” (Jf merknader til opplæringsloven § 9a-3)

Erklæring

Bleiker videregående skole skal være en mobbefri skole.

Målsetting

Målet for denne handlingsplanen er å få slutt på mobbingen, og å få både offeret og mobberen med i fellesskapet igjen, slik at det totale skolemiljøet skal bli trygt og godt for alle parter.

Skolen godtar absolutt ingen form for plaging/mobbing av andre.
Skolen skal arbeide for å få elever og ansatte til ikke å akseptere at andre blir mobbet.
Dersom mobbing skjer, må det stoppes straks, der den finner sted, og senere fulgt opp med videre tiltak. Skoleledelsen skal varsles.
Det er viktig å vise alle at mobbetendenser ikke blir godtatt.
Ansatte og elever har ansvar for å melde fra om mobbing.

Tiltak

Alle har plikt til å gripe inn i en mobbesituasjon, forsøke å stoppe den, evt. melde fra videre.

Det er viktig med samtaler både med mobbeofferet og den/de som mobber, den ansatte som har stoppet mobbingen bør selv prate med partene, men helst med kontaktlærer/klassestyrer til stede.
I alvorlige mobbetilfeller må skolens hjelpeapparat trekkes inn, for eksempel PP-tjenesten, rådgiver, helsesøster med mer. I slike tilfeller skal foresatte være informert på forhånd.
Uansett tiltak, vil det kortsiktige målet være å få slutt på mobbingen, mens det langsiktige målet vil være å hjelpe både mobbeofferet og mobberen.
Ved starten på et nytt skoleår skal elevrådet gjennomgå handlingsplan mot mobbing.
Elevrådet nedsetter en egen gruppe som kan kontaktes ved mobbing eller ved mistanke om mobbing.
Mobbeundersøkelser gjennomføres årlig, for eksempel rett etter nyttår.

Formelle krav

Dersom en elev eller en forelder ber om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkende atferd som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven (jf merknader til opplæringsloven § 9a-3).