Kullansvar

Bleiker videregående skole er knutepunktskole for Kullansvar. Kullansvar er en modell for oppfølging av alle ungdommer i Akershus.

Kullansvar er en satsing i Akershus fylkeskommune som omfatter alle ungdommer mellom 16 og 24 år som av ulike årsaker ikke er i opplæring eller i arbeid. Det er etablert knutepunktskoler i hver region, og Bleiker vgs. er tildelt denne rollen for Asker og Bærum. Knutepunktskolene skal opparbeide seg kompetanse og utvikle strukturer slik at de raskt identifiserer ungdom i målgruppa, foretar en kartlegging av den enkelte og definerer en oppfølging som enten får ungdom inn i videre opplæring eller ut i arbeid. Satsingen er forankret i Program for bedre gjennomføring i videregående skole som er Kunnskapsdepartementets viktigste tiltak i arbeidet for økt gjennomføring i videregående opplæring.

Bakgrunn

Fylkesdirektøren ønsker å ivareta og spre gode erfaringer fra forsøk med NAV-veiledere i videregående skole. I tillegg skal prosjektet samordne andre eksisterende tiltak, deriblant Forsterket alternativt vg3 i skole for elever uten læreplass og intensiv-/kvalifiseringskurs for elever som mangler fag for å fullføre videregående opplæring.

Prosjektet omfatter et arbeids- og ansvarsområde som går ut over skolenes mandat. Det er derfor avgjørende at knutepunktskolen etablerer et nært samarbeid med ulike aktører. NAV, rådgiver oppfølgingstjenesten på det regionale Veiledningssenteret og fagopplæringen, og Bleiker vgs. samarbeider for å sikre at elevene som mangler fag får et godt tilbud.

Formål

Formålet med prosjektet er å bidra til at flest mulig i hvert årskull i Akershus får en kompetansegivende opplæring som gir dem en varig tilknytning til arbeidslivet. Det innebærer systematisk arbeid med tilbakeføring av ungdom som står utenfor arbeid og utdanning og forebygging av frafall blant de som er under opplæring.

Målgruppe

  • elever som ikke starter på videregående skole etter 10. trinn
  • sluttere i løpet av et skoleår
  • sluttere mellom skoleår
  • elever som mangler få fag på å fullføre Vg2 (for yrkesfag) og Vg3