Forebyggende samarbeid med politiet

Akershus fylkeskommune har inngått avtale med politiet om samarbeid med de videregående skolene.

Avtalen mellom Akershus fylkeskommune v/avdeling for videregående opplæring og de tre politidistriktene i Akershus har som formål å styrke det narkotikaforebyggende arbeidet i de videregående skolene gjennom et formalisert samarbeid.

I rutinene for planlegging og gjennomføring av innsats på den enkelte skole informerer vi om følgende:

1)
Det gjøres kjent at skolens fellesområder herunder skolegårder, kantine, korridorer, fellestoaletter og andre åpne områder er offentlige og vil kunne bli gjennomsøkt med narkotikahund. I tillegg får elever og lærere vite at politiets narkotikahunder flere ganger i løpet av skoleåret vil kunne avlegge disse områdene besøk, gjerne uanmeldt, med skolens godkjenning. Dette er et viktig forebyggende tiltak for å bidra til at elevene avholder seg fra å gjemme narkotika på skolen.

2)
Elevene og foresatte orienteres om at forebygging er en sentral politioppgave, og at dette er en del av den samlede innsatsen politiet og ledelsen ved skolen gjør for å forebygge narkotikaovertredelser.

3)
En forebyggende narkotikainnsats innebærer at politiet avlegger skolen et besøk.

Les Samarbeidsavtalen mellom Akershus fylkeskommune og Politiet i Asker og Bærum