Informasjon om minoritetsspråklige elever og deres rett til særskilt språkopplæring

Elever med bakgrunn fra språklige minoriteter (= elever med annet morsmål enn norsk og samisk) har i henhold til opplæringsloven § 3-12 rett til særskilt språkopplæring dersom det dokumenteres at det er behov for dette.

Bleiker videregående skole gjennomfører kartlegging av elevene ved skolestart blant annet for å avklare om de elevene det gjelder, har behov for særskilt språkopplæring. Elever som står registrert med et annet morsmål enn norsk, blir fulgt opp spesielt. Resultatet fra kartleggingen blir sammenholdt med annen type informasjon som skolen har om de enkelte elevene.

Der det blir konkludert med at eleven har behov for særskilt språkopplæring, vil det bli gitt tilbud om dette. Skolen fatter enkeltvedtak om særskilt språkopplæring for de elevene som svarer at de vil ta imot tilbudet.