Utdannings- og yrkesrådgivning

Bleiker har et mangfoldig miljø og tilbyr derfor mange ulike former for karriereveiledning. Vi har både elever som skal ta fagbrev og elever som går mot studiekompetanse. Karriereveiledningen på Bleiker vgs. består av oppdatert informasjon, gruppeveiledning og individuell veiledning. I tillegg kommer besøk til bedrifter og utdanningsmesser, og besøk til skolen fra fagopplæring, forsvaret og andre utdanningsinstitusjoner.

Se Bleikers brosjyre om utdannings- og yrkesveiledning.


Karriereveiledningen legger stor vekt på å se mulighetene og oppmuntre drømmene, samtidig som realitetsorientering finner sted og hindringene utforskes. Veiledningen er basert på et helhetlig syn, der disse elementene vektlegges:

•             Selvinnsikt

•             Kjenne mulighetene

•             Valgkompetanse

•             Ferdigheter i å håndtere overganger

Dette er karriereferdigheter som er forankret i etablerte nasjonale og internasjonale føringer som ser karriereutvikling som en kontinuerlig læreprosess. Målet er å utvikle ferdigheter som kan brukes videre når man står overfor viktige overganger og valg.


Yrkesfagene

Gjennom faget Yrkesfaglig fordypning får elevene prøve seg i praksis i bedrift og i ulike retninger innen sitt utdanningsprogram. Faglærerne er viktige veiledere. Etter Vg2 skal elevene velge om de vil ut i lære eller ta et 3. år for å få studiekompetanse (påbyggingsår). Alle klassene på Vg2 får derfor nødvendig informasjon om alternativene og tilbud om individuell veiledning omkring dette valget. Foresatte må gjerne delta i denne veiledningen. Elever som skal søke læreplass får god praktisk oppfølging, med konkret arbeid med søkeprosessen, søknad og CV.


Studiekompetanseløp

Elevene på studieforberedende kurs som Elektrofag, Barne- og ungdomsarbeider og Service og samferdsel med studiekompetanse samt Påbygging til generell studiekompetanse får viktig veiledning og omfattende informasjon om høyere utdanning. Denne karriereveiledningen inneholder:

  • Informasjon fra rådgiver i hver klasse tidlig i skoleåret om utdanningssystemet, opptaksregler og frister. Karakterens betydning for videre muligheter understrekes.
  • Tilbud om gruppeveiledning for å kartlegge interesser og ferdigheter, eller utforske spesielle utdanningsløp
  • Alle får tilbud om individuell veiledning der egne utdanningsplaner, inntakskrav og poengberegning av vitnemål gjennomgås
  • Besøk på utdanningsmesse etter jul
  • Tilgang til informasjonsmateriell fra høgskoler og universiteter
  • Besøk fra enkelte utdanningsinstitusjoner
  • Eget fag på It’s Learning: Karriereveiledning, med aktuelle linker, kalender med viktige datoer og frister, samt viktig informasjon om utdanning.

Retten til rådgiving om utdannings- og yrkesvalg er beskrevet i Forskriften fra 2009 til Opplæringslovens kap 22, om retten til nødvendig rådgiving:

Bestemmelsen lyder:

§ 22-3. Utdannings- og yrkesrådgiving

Den enkelte eleven har rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval. Utdannings- og yrkesrådgivinga har som formål å bevisstgjere og støtte eleven i val av utdanning og yrke og utvikle kompetansen til den enkelte til å planleggje utdanning og yrke i eit langsiktig læringsperspektiv.

Retten til nødvendig utdannings- og yrkesrådgiving inneber at eleven mellom anna har rett til:

•             rådgiving og rettleiing som er knytt til val av yrke og utdanning

•             oppdatert informasjon om utdanningsvegar i Noreg og andre land

•             oppdatert informasjon om yrkesområde og arbeidsmarknaden lokalt, nasjonalt og internasjonalt

•             opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og i bruk av rettleiingsverktøy

•             informasjon om søknadsfristar, inntaksvilkår og finansieringsordningar

•             opplæring og rettleiing om jobbsøking og andre søknadsprosedyrar.

 

Eleven skal gradvis bli bevisst sine eigne interesser, dugleikar og verdiar, og få kunnskap, sjølvinnsikt og evne til sjølv å kunne ta avgjerd om yrkes- og utdanningsval. Rådgivinga skal også utvikle eleven sine evner til å vurdere moglege konsekvensar av val og førebyggje feilval. …

Utdannings- og yrkesrådgiving skal vere eit samarbeid mellom ulike personar og instansar på skolen, og skolen skal så langt det er mogleg og hensiktsmessig trekkje inn eksterne samarbeidspartnarar for å gje elevane best mogleg informasjon og tilbod om rådgiving om yrkes- og utdanningsval. Aktuelle samarbeidspartnarar er til dømes andre utdanningsnivå, lokalt næringsliv, partnerskap for karriererettleiing og heimen.