Sosialpedagogisk rådgivning

Elever som sliter med skolefag, motivasjon og fravær kan kontakte rådgiver. Det samme gjelder elever som har behov for å drøfte mer personlige forhold. Rådgiverne har taushetsplikt.

Rådgiver er tilgjengelig hver dag

Det er rådgiver til stede på Bleiker hver dag. Tilstedeværelsen er ulik for de tre rådgiverne. Vi følger opp elevene med ulike utfordringer som kan oppstå med fravær eller andre forhold som har betydning for skoledagen og læringen. Kontaktlærer er elevens nærmeste til å ta opp ulike utfordringer underveis i skoleåret, og rådgiver kobles inn enten av kontaktlærer, foresatte eller eleven selv dersom utfordringene blir så store at det får konsekvenser for læringen og/eller utdanningsløpet.

Merethe Mørk har ansvar for Service og samferdsel, Medieproduksjon, IKT-servicefag, Medier og kommunikasjon samt Påbyggingsklassene
Ellen Austad har ansvar for Helse- og oppvekstfag, Elektrofag og innføringsklassene
Anita Salamonsen har ansvar for Teknikk og industriell produksjon

Aktuelle problemstillinger

Aktuelle problemstillinger kan være motivasjonsproblemer, konsentrasjonsproblemer, problemer hjemme som virker inn på skoledagen, problemer i klassen eller personlige problemer. Rådgiver vil formidle videre til helsesøster eller PPT der det er aktuelt, og samarbeider tett med dem. Dersom eleven er under 18 år vil det ofte være naturlig å samarbeide med foresatte i oppfølgingen.

Rett til sosialpedagogisk rådgiving

Retten til sosialpedagogisk rådgiving er beskrevet i Forskriften fra 2009 til opplæringslovens kap. 22, Om retten til nødvendig rådgiving.

Bestemmelsen lyder:

§ 22-2. Sosialpedagogisk rådgiving

Den enkelte eleven har rett til nødvendig rådgiving om sosiale spørsmål. Formålet med den sosialpedagogiske rådgivinga er å medverke til at den enkelte eleven finn seg til rette i opplæringa og hjelpe eleven med personlege, sosiale og emosjonelle vanskar som kan ha noko å seie for opplæringa og for eleven sine sosiale forhold på skolen.

Ved behov kan eleven få hjelp til mellom anna å:

• klarleggje problem og omfanget av desse

• kartleggje kva skolen kan medverke til, og om det er behov for hjelpeinstansar utanom skolen

• finne dei rette hjelpeinstansane og formidle kontakt med desse.