Gratis utlån av læremidler

Elever på alle trinn får låne lærebøker på skolen

Reglement for utlån av lærebøker i Akershus

Akershus fylkeskommune har utarbeidet et felles reglement for utlån av lærebøker ved de videregående skolene i Akershus. 


Nedenfor finner du Bleikers informasjon om ordningen med utlån av lærebøker:

Utlånsordning
Alle elever i videregående skole får låne lærebøker på skolen. Akershus fylkeskommune har utarbeidet felles regler for lærebokutlånet som gjelder for alle skolene. Du må fremvise legitimasjon ved utleveringen. Du skal også skrive navn og klasse på merkelappen på baksiden av bøkene for å forhindre at bøker forbyttes i løpet av skoleåret.

Dine forpliktelser
Bøkene skal behandles pent. Elevkull i flere år fremover skal låne dem. Ved mislighold eller tap må bøkene erstattes. Dette er kriterier for erstatning:

  • det er skrevet i boka
  • det er brukt markeringstusj i boka
  • blader er løsnet eller bokryggen brukket
  • boka er tilgriset eller flekkete
  • boka er i en slik forfatning at den anses som ødelagt

Dersom elever oppdager at de har fått låne bøker som ikke er pent brukt, må de innen en uke henvende seg til biblioteket for å få en påtegning slik at de slipper erstatningskrav ved innlevering.

Alle bøker skal leveres ved skoleslutt. Elever som bytter fag eller slutter midt i skoleåret, må uoppfordret og umiddelbart levere tilbake lærebøkene.

Det er elevenes ansvar å ta vare på bøkene slik at de ikke blir borte ved uaktsomhet.

Rutiner ved innlevering
Rutiner for innlevering blir gjennomgått av kontaktlærer. Liste over alle lærebokutlån blir lagt ut i klasserommene i god tid før skoleslutt. Det er viktig at elevene selv sjekker om de har alle bøkene som er oppført i denne listen.

Det er svært viktig at du overholder fristen for innlevering, som er skolens siste offisielle skoledag. Det er ikke mulig å returnere bøker etter fristen. Rektor kan i spesielle tilfeller fravike denne regelen. Umiddelbart etter fristens utløp må skolen bestille inn nye bøker som erstatning for de bøkene som ikke ble levert. Dette kommer av at skolen er pliktig til å ha nok antall bøker til elevene som begynner på skolen påfølgende høst. Har du somlet med å levere lærebøkene, må du altså betale erstatningskravet som kommer i posten.

Lån i sommerferien

Skolen får fra tid til annen spørsmål fra elever som ønsker å låne lærebøker i sommerferien. Skolens ledelse har behandlet saken, og kommet til at samtlige bøker må leveres ved skoleslutt. Vi har funnet det riktigst å legge oss på en streng praksis, slik at det ikke oppstår en situasjon der vi står i fare for ikke å ha nok bøker til høstens elevkull. Dersom en elev likevel ønsker å låne lærebøker i sommerferien, kan skolen i spesielle tilfeller gjøre unntak fra hovedregelen.