Tillatte hjelpemidler

Det finnes to modeller for hjelpemidler til eksamen.

Modell 1 - Eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre.

Oversettelsesprogrammer er ikke tillatt i norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og fremmedspråk.

LingDys/LingRight/LingPilot er tillatt på eksamen.

Modell 2 – Todelt eksamen

  • Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
  • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt.

Se lenke under fra udir.no

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/forberede-og-ta-eksamen/#hjelpemidler

Tilgjengelige nettressurser på eksamen:

http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Opplering/Videregaende-skole/Eksamen/Tilgjengelige-nettressurser-pa-eksamen/

Kontroll av hjelpemidler

Eksamenstilsynet, eller den rektor utpeker, skal ha kompetanse til å kontrollere at eksamenskandidaten bare har tilgang til tillatte hjelpemidler. Vesker, mobiltelefoner og lignende skal settes på anvist sted.